...
Obec KRNSKO

Zpráva pro občany o současném stavu výstavby kanalizace v obci

Zpráva pro občany o současném stavu výstavby kanalizace v obci 1

Tato zpráva bude roznesena i do poštovních schránek obyvatel obce...

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám poskytli informace ohledně výstavby kanalizace v naší obci.

Zastupitelstvo se od počátku roku převážně zabývalo požadavky zhotovitele díla na vícepráce, ke kterým zpracoval zhotovitel Změnové listy č. 1 a č. 2. Protože jde o stavební práce které jdou nad rámec předmětu Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu díla, musí být upraveny  formou Dodatku ke Smlouvě o dílo.

Rovněž byl řešen požadavek zhotovitele na prodloužení platnosti Smlouvy o dílo, která jinak končí 17.7.2020.  Původně zhotovitel požadoval prodloužení smlouvy o 60 dní, poté o 120 dní s tím, že pro dokončení povrchů místních komunikací požadoval prodloužení platnosti smlouvy o 365 dní. Změny smlouvy dodatkem však vyžadují odsouhlasení Státním fondem životního prostředí a pokud jde o prodloužení platnosti SOD (Smlouva o dílo), pak přímo souhlas ministra ŽP ČR. Paradoxem je, že takové změny musí být odsouhlaseny před jejich realizací, avšak tady se jedná o změny, které již byly, až na některé výjimky, stavebníkem zhotoveny. Do doby, než budou změny smlouvy ve věci víceprací SFŽP odsouhlaseny, nemůže je investor zaplatit. 

Z tohoto důvodu začal zhotovitel na zastupitelstvo obce vyvíjet tlak, aby změnové listy k vícepracím, včetně prodloužení platnosti smlouvy schválilo usnesením na veřejné schůzi, a to v nákladových položkách, které rozpočtově určil. Zařadil tam i některé vícepráce v úsecích výstavby kanalizace, kde je objektivně a na základě zkoušek hutnění zjištěno, že zhotovitel porušoval technologické postupy výstavby. Např. trasa C na Vystrkově, nebo trasa A 1 v úseku od krupárny k železničnímu viaduktu.

Zastupitelstvo odmítalo v těchto věcech se zhotovitelem závazně jednat, neboť zhotovitel po součtu hodnot všech víceprací (a to i těch do budoucna plánovaných) se přiblížil k částce 12.000.000 Kč. Do toho vstoupil (jak již bylo uvedeno), požadavek zhotovitele prodloužit SOD do 31.10.2020 a to proto, aby nemusel platit sankce z prodlení díla (cca 840.000 Kč měsíčně). 

Protože zhotovitel hrozil, že pokud nebudeme vstřícní, přeruší práce na díle, navíc některé nároky zhotovitele na vícepráce se nezdály zastupitelstvu objektivní a nešlo slepě spolehnout se na stanoviska technického dozoru, rozhodlo se zastupitelstvo využít odborných zkušeností konzultanta, který je autorizovaným stavebním inženýrem. 

Při jednání se zhotovitelem 9.6.2020 na poradě zastupitelstva, jsme díky odborné pomoci konzultanta docílili toho, že částku cca 12 mil. Kč, požadovanou zhotovitelem na vícepráce,  zhotovitel redukoval na finálních 8,5 mil. Kč a dohodou o narovnání se zavázal, že na své náklady provede u určených místních komunikací na Vystrkově a v „Horačce“ asfaltové povrchy v celé šíři (nad rámec projektu). U ostatních místních komunikací budou upraveny povrchy dle projektu výstavby a položkového rozpočtu, tedy pouze v šíři a místech, kde se hloubila kanalizace a veřejné kanalizační přípojky. 

Zastupitelstvo oproti tomu vyhovělo žádosti zhotovitele prodloužit Smlouvu o dílo do 10.6.2021. Na jednání bylo dohodnuto, že v tomto smyslu bude sepsána Smlouva o narovnání a budou upraveny Změnové listy č. 1 a č. 2 včetně položkových rozpočtů, a ty budou součástí jednoho Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, který byl zastupitelstvem schválen na veřejné schůzi konané dne 25.6.2020. Vícepráce  jsou dodatkem pojaty jako neměnné a konečné, vyjma zhodnocení geometrického zaměření délek sítí, kde může dojít k úpravě cen díla o délky těchto sítí.


Aktuální situace výstavby kanalizace

V jednotlivých částech obce zbývá, vedle konečných povrchových úprav místních komunikací a stavbou dotčených obecních pozemků, dodělat: 

Vystrkov: přivedení elektřiny k čerpací stanici ČS1 a práce na dokončení trasy B1 (úsek z Vystrkova strží k Jizeře), kde bude proveden podvrt pod železniční tratí a kanalizace zde bude připravena k napojení na výtlak VaKu. 

Dolní Krnsko: zbývá dodělat trasu A4 (cesta kolem zahrádek nad školou), dále nás čeká úpravy trasy A1 od firmy LUKA, s.r.o. k železničnímu viaduktu, kde bude zároveň založen výtlak VaKu Mladá Boleslav a dokončena povrchová úprava silnice (kostky),

Horní Krnsko: dokončení trasy A v ”Horačce”, trasy A7 v silnici KSÚS včetně veřejných kanalizačních přípojek a trasy A v propojení s výtlakem V 2,

Řehnice: stavba ochranné zídky kolem Š2 včetně úpravy přístupové cesty k Š2 z návsi pro vozidla zajišťující servis čerpací stanice. Úprava komunikace musí akceptovat nosnost vozidla až 14 tun.


Důležité termíny

 • Od 21.7.2020 společnost Vodovody a kanalizace provede pokládku výtlačného řadu v křižovatce pod železničním viaduktem
 • Do konce 31.7.2020 bude provedena konečná úprava silnice od železničního viaduktu k rozcestí na Horní Krnsko (směr Strenice) včetně položení asfaltového povrchu. Otevření silnice pro provoz 1.8.2020
 • Od 3.8. do 31.10.2020 bude společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav v silnici III/27225 provádět pokládku výtlačného řadu ve směru od firmy LUKA k železničnímu viaduktu a ve stejné době proběhnou práce na opravě dláždění v tomto úseku
 • Od 14.7. do 3.8.2020 budou přerušeny výkopové práce v “Horačce”. Po tuto dobu bude Horačka průjezdná
 • Od 3.8.2020 bude pokračováno ve výstavbě kanalizačního řadu v Horačce včetně veřejných kanalizačních a vodovodních přípojek
 • Od 1.4.2021 bude dokončena kanalizační stoka A 7 na Horním Krnsku
 • Asfalty na Vystrkově a v “Horačce”, budou provedeny do konce května 2021
 • Konečný termín výstavby kanalizace ze strany zhotovitelů je 10.6.2021
   

Domovní přípojky

Stavba kanalizace je zhruba ze 75 % hotova a pomalu se blíží ke svému konci.  Musíme si proto tedy připomenout některá kritéria kolem připojení rodinných domů k veřejné části kanalizace, která jsou vám známa z předchozích písemností, zejména pak ze Smlouvy o připojení na kanalizaci:

a) domovní část přípojky je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace rodinného domu (dále jen domu) k zaústění do revizní šachty, která bude uložena na hranici pozemku vlastníka domu a pozemku obce. Připomínáme, že se vlastník domu zavázal na své náklady zajistit projekt a vybudovat domovní část přípojky v rozsahu od vyústění vnitřní kanalizace domu k revizní šachtě, včetně nákladů na revizní šachtu.

b) vlastník domu se rovněž zavázal, že před konečným napojením domu na veřejnou část kanalizace uzavře s obcí písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod, ke které bude budoucí odběratel obcí písemně vyzván. 

 • Do kanalizace nesmí být odváděny dešťové vody.
 • Samotné připojení domovní kanalizační přípojky do veřejné části kanalizace bude obcí kontrolováno.
 • Do data písemného souhlasu obce nesmí být odpadní vody do veřejné kanalizace odváděny. Kdo nebude toto kritérium respektovat, ponese odpovědnost za náklady spojené s vyčištěním kanalizace.
 • Do kanalizace lze pouštět odpadní vody pouze tehdy, až obec veřejně vyhlásí, že je kanalizace zkolaudována včetně jejího připojení na výtlak, který aktuálně buduje VaK Mladá Boleslav na trase Neuberk Mladá Boleslav – Brodce nad Jizerou. Tedy poté, až bude tento výtlak rovněž zkolaudován a funkční. 

c) nelze opomenout, že po legálním připojení domu na obecní kanalizaci musí vlastník domu ukončit jakoukoliv jinou likvidaci splaškových vod. Vzhledem k mnohým dotazům upozorňujeme, že domovní kanalizační přípojka nemůže být připojena na septik, ale přímo na vývod z domu.

Doporučujeme vlastníkům domů, aby si na stavbu domovní kanalizační přípojky, pokud ji budou budovat svépomocí, přizvali odborný dozor (to proto, aby přípojka řádně fungovala, aby se nemusela předělávat). Vhodné by bylo, kdyby si vlastníci domů nechali přípojku vybudovat odbornou firmou. Ta se ale těžko hledá. Proto obec dohledala tři firmy, na které se mohou občané eventuálně obrátit.

Zde jsou kontakty:

 • LUKA, s.r.o., Krnsko 77, 294 31 Krnsko
  tel.: 602 303 403, 326 721 524, e-mail: krousky@luka-stavby.cz,
   
 • Vaško Marek, vodoinstalace, Sýčina  19, 294 41 Dobrovice,
  tel.: 721 978 821, e-mail: d.m.vasko@seznam.cz
   
 • Vodoinstalatérství a topenářství OLDŘICH HLAVÁČ,  Bukovno 179, Mladá Boleslav 293 01, tel.: 602 303 395, e-mail:  olda.hlavac@seznam.cz

O situaci na stavbě vás budeme dále informovat a děkujeme vám za trpělivost s výstavbou kanalizace, která vám přinesla řadu omezení. 

V Krnsku dne 14.07.2020


Jménem zastupitelstva obce Krnsko
Ivan Grasev, starosta

 
Datum vložení: 14. 7. 2020 12:20
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2020 12:25
Autor: Libor Šotek

Datum a čas

Dnes je pátek, 1. 12. 2023, 17:43:27

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Ing. Miloš Mejsnar

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

Pranostika na akt. den

O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -4 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-6 °C
neděle 3. 12. oblačno -5/-10 °C
pondělí 4. 12. zataženo -5/-14 °C

Mobilní aplikace

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play
App Store

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krnsko na mapě Google