...
Obec KRNSKO

Krnské zvony, sochy a kříže

 

ZVONY

Ve zvonici bývalo několik zvonů. O největším z nich, který měl kolem korunky vlys Vraždění neviňátek, si povíme víc. Nejstarší zvon byl z roku 1535 a vyrobil ho Mistr Bartoloměj na Novém Městě pražském. Nápis kolem koruny byl napsán gotickým písmem a zněl: "Léta Páně 1535 byl tento zvon ulit od mistra Bartoloměje v Novém městě Pražském. Chvála Bohu všemohoucímu a vždy blahoslovené Marii." Nejmenší zvonek, vysoký pouze 0,76 metrů, byl ulit v roce 1891 pražským zvonařem Arnoštem Diepoldem. Zatímco poslední dva byly pravděpodobně zničeny během světových válek, první zničili zloději železa.

Do roku 2013 byl ve zvonici historicky cenný renesanční zvon o průměru 111,5 cm a hmotnosti asi 900 kilogramů. Vyroben byl 16. srpna  1581 v dílně Ondřeje Pražského, mladoboleslavského zvonaře. Zavedená kovolitecká výrobna vtiskla zvonu, který byl vyroben přímo pro tuto zvonici, jedinečnou výzdobu, a doplnila ji českými texty. Zvon patřil mezi největší dochované zvony z této dílny. Podařilo se mu přečkat i rekvizice v obou posledních válkách. 

Zvon měl podobu šestiuché koruny postavené na kolmém základu. Na horním okraji byl reliéfní pás s výjevem Vraždění neviňátek, který se čtyřikrát opakoval. Vložen byl nápis:

“EHDY HERODES WIDA ZE BY OKLAMAN BYL OD MVDRCV Y ROZHNIEWAL GEST WELMI A
POSLAL ZBIT WSSECKY DITKY KTEREZ BYLY W BETLEME Y WE WSSECH KONCINACH GEHO”

Níž se opakoval ornamentální pás s obličeji ďáblů. Na přední straně zvonu byl nápis:

"ABY ZWVKEM ZWONV TOHOTO WIERNYM KRZESTIANVM SCHVZE GICH SPOLECZNIE
K SLOWV BOZIMV A K CHAWALENY GMENA GEHO SWATEHO W ZNAMOST SE VWOZOWALI
TEZ PRO POTREBV A KV POCZTIWOSTI NAKLADEM VROZENEHO A STATECZNEHO RYTIRZE PANA GIRZYHO WANCZVRY Z ZREHNICZ A NA STVDENCZE VIDELAN GEST NA KRNSKV K SWATEMV GIRZY. LETA OD NAROZENY SYNA BVOZIHO TISYCZYHO PIETISTEHO
WOSVMDESATEHO PRWNIHO"

Na protější straně v oválném vavřínovém věnci byl erb Jiřího Vančury z Řehnic a na Studénce, který představoval divého muže držícího v pravici kulatý věnec, a u nohou měl jelení parohy. Nad věncem v profilovaném rámu byl nápis:

GIRZI WANCZVRA Z RZEHNIC A NA STVDENCE

Po stranách erbu byly reliéfy sv. Václava a sv. Zikmunda. Vpravo od reliéfu sv. Zikmunda byl nápis:

LETA 1581 XVI DNE MIESYCZE SRPNA SLIL GEST TENTO ZWON S POMOCY BOZI WONDRZEY ZWONARZ PRAZSKY W BOLESLAWY MLADEM NAD GIZERAV

Věnec byl ozdoben pásem akantových a šalvějových listů. Bylo zde také  vyobrazeno sedm flötnerovských postav putti (nahý andílek, ale bez křídel), a pod nimi byl další nápis:

CHwaltez Pana wssickni narodowe Chwaltez GeHo wssichni lide nebo: zdwyzeno Gest nad nami milosrdenstwy GeHo a Prawda Panie zvstawa nawieky wiek

Zvon byl signován výrobcem W Z - Wondřej Zvonař

Zloději vnikli do objektu, zvon rozbili a část zvonoviny odvezli a prodali. Pachatelé nebyli nalezeni, zničili nenahraditelnou věc a způsobili mnohamilionovou škodu. 

Zloději zničili v Krnsku nenahraditelný renesanční zvon z 16. stoletíaaa

Rozbitý zvon ve zvonici (2013) / zdroj: ceskatelevize.cz


Památková hodnota
Diecézní kampanolog Radek Rejšek ji vyčíslil na 4 500 000,- Kč. Popravdě, hodnota  zvonu z konce 16. století se ani vyčíslit nedá. 


 

SOCHY

 

Socha sv. Jana Nepomuckého před farou

Na podezdívce, která vyrovnává terén, stojí v ose průčelí fary barokní sousoší  sv. Jana Nepomuckého. Sochu nechal na své náklady vyrobit v roce 1769 stránovský ředitel Ignác Elger. Vytvořil ji pražský umělec Antonín Jedlička, který se podílel na přestavbách mnoha kostelů. 

Nepomucký u kostelaNepomucký u kostela

 Socha sv. Jana Nepomuckého / zdroj: Libor Šotek

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s andílky (ti již u sochy nejsou) je vysoké 5 metrů. Socha světce je vysoká 1,7 metru a  je vyrobena z pískovce. Je esovitě prohnutá a postavená na trojdílném, bohatě členěném, podstavci. Střední část je rozdělena na patku, dřík a římsovou hlavici. Ve vydutém dříku na čelní straně se nachází reliéf sv. Jiří bojujícího s drakem. Svatý Jan je ustrojen do kanovnického oděvu, kleriky, rochety a mozzety (kožešinového krátkého pláště) a v ruce drží velký krucifix. U levé nohy můžeme vidět hlavičku anděla vykukujícího u oblak a fragment biretu.

Svatý Jiří

Reliéf sv. Jiří bojujícího s drakem / zdroj: Libor Šotek

Sousoší se nedochovalo celé, zmizeli klečící andílci vysocí asi 80 cm. Byli umístěni na postranních částech podstavce. V rukách drželi erbovní kartuše. V jedné z nich byl vyobrazen jazyk, v druhé Matka Boží.

 

Nepomucký u kostela 1920

Pan Kurzveil objevil fotku odhadem z roku 1920, na které jsou vidět aktuálně postrádaní andílci
a v popředí je patrná postava holčičky... 


Památková hodnota
Jedná se o mimořádně hodnotné sousoší z roku 1769, které kompozičně navazuje na stavbu fary (z roku 1766) s dvojramenným kamenným terasovým schodištěm.


 

Socha sv. Jana Nepomuckého v zatáčce u Dětského domova - Horní Krnsko

 

Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého - zdroj: mapy.cz (autor: Sovicka 169 - 2014)

Areál hlídá krásná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, kterou nechal postavit v roce 1811 Leopold Špork. Má klasický kanovnický oděv, spodní kleriku překrývá rocheta, která sahá ke kolenům. Na hlavě nechybí biret. V rukou drží krucifix, kříž s Ježíšovým tělem. Socha byla opravena v roce 1834. 

 

Kříže 


Jsou nejstaršími symboly, s kterými se můžeme ve volné přírodě setkat. Počátky lze najít v době, kdy se pomocí dvou zkřížených dřívek zapaloval oheň. Jedno mělo tvar písmene T, vrtěním v jamce, která ležela v místě křížení, vznikl jakoby z ničeho oheň. 

Oheň patřil k nejdůležitějším věcem, které umožňovaly lidem přežít. Proto si “nářadí” na zažehnutí plamínku nosili s sebou. Kříže bývají od pradávna  vyobrazeny na různých předmětech, ať už mincích, obrazech, kamenech. A tak se i přírodě s nimi setkáváme. Nacházíme různé - kamenné, kovové, dřevěné i různé netradiční. 

Tyto sakrální památky jsou většinou  krásnou ukázkou šikovnosti našich předků. Bývají i přes zub času pěkně zpracované, zdobené vlysy nebo nápisy. I dnes se můžeme u nich zastavit a prohlédnout si je, pokusit se přečíst, co nám sdělují, a to nejen slovy, ale i energií, kterou vyzařují. 

Většinou stojí na rozcestí prošlapaných cestiček, bývaly jakýmsi orientačním bodem v krajině.  Dnes můžeme podle jejich polohy hádat, kudy se dříve chodilo. Některé kříže jsou památkou na událost, která se buď stala nebo nestala. Ty události, které proběhly, byly většinou velmi smutné, bývají to kříže smírčí nebo pamětní. Ty, které neproběhly, se dočkaly křížů jako poděkování za projevené milosrdenství. Pouze u málokterých dnes víme, za jakým účelem a kdo je postavil. 

 

Kříž v Dolním Krnsku 

Kříž najdeme v údolí Strenického potoka. Stojí u silnice při odbočce na starou silnici do Horního Krnska. Byl postaven na přelomu 19. a 20. století. Je složen z několika dílů, v prostředním jsou  v postranních nikách zachovalé nápisy.

Kříž v Dolním Krnsku

Kříž v Dolním Krnsku / zdroj: google.com 

V čelní nice nápis chybí. Ozdobně je zpracována nejvyšší část podstavce, která nese kříž. 

V jedné nice je nápis: 
“Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává život svůj za ovce své. Jan 10.11.”

V druhé nice je tento nápis:
“Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14.6.”

 

Kříž u Řehnic

Kříž nalezneme na rozcestí silnice vedoucí z Horního Krnska do Řehnic. Nechal ho zhotovit hrabě Leopold Špork v roce 1833. Je to vysoký kovový kříž, který je zdobený ornamenty. Je usazený na vysokém kamenném podstavci, v jehož středním díle jsou orámované kazety, které obsahují dva dnes již nečitelné nápisy. Panu Kurzveilovi se podařilo najít jejich původní text.

Kříž na rozcestí k ŘehnicímKříž na rozcestí k Řehnicím

První nápis: "Ty nejsladší dobroto, s Dimasem žádám takto: Vzpomeň na mne, Pane, bych s dušemi zbožnými byl věčně oslaven. Nezapomeň na mne!"

Druhý nápis: "Ach, zhoj nemocnou duši, Tvou milostí, Ježíši, ty lékaři pravý! Která hříchy raněná, všech ctností vyprázdněná, žádá míti zdraví:"

Kříž na rozcestí k ŘehnicímKříž na rozcestí k Řehnicím

Kříž na rozcestí k Řehnicím

Kříž na rozcestí u Řehnic / zdroj: Libor Šotek

 
Kříž u kaštanu

Tento kříž stojí v místech, kudy vedla dřív cesta. Bylo to rozcestí okresní silnice a vozové cesty vedoucí ke zvonici a hřbitovu. Spojnice pokračovala kolem horního hřbitova dolů ke kostelu a spojovala obě části obce. Dnes tu stojí jeden kaštan, ale bývaly tu dva. Byly vysázeny současně s postavením kříže v roce 1811 Leopoldem Šporkem.

Kříž u kaštanu
Kříž u kaštanu / zdroj: Libor Šotek

Železný kříž s Kristem stojí na kamenném podstavci. Na něm byla vytesána písmena L. G. S. (Leopold Graf Sporck) a letopočet 1819. V přední části je nika, která je orámovaná štukovou výzdobou. Vrchní část je ozdobena ornamenty. V nice stává nádoba s květinami.

V 50. letech minulého století křížek obnovil na své náklady Jaroslav Poživil, ale vandalové jeho práci zničili. 

 

Kříž v Řehnicích 

Kříž je umístěn kousek od místního hřbitova. Je na vysokém, členitém a zdobeném podstavci. Ve střední části jsou kazety, v kterých bývaly nápisy či obrazce. Kříž upevněný na vrchní části má krásný tvar a je zdobený. U tohoto kříže řehničtí kluci pálili kdysi dávno Jidáše. 

Kříž ŘehniceKříž ŘehniceKříž ŘehniceKříž Řehnice
Kříž v Řehnicích / zdroj: Libor Šotek


Zvonice v Řehnicích

V Řehnicích bývala dřevěná zvonice, v níž byl pověšen poměrně malý zvon. Vysoký byl 25,5 cm, široký 3,5 cm. Kolem horního okraje zdobila zvon řada andílků, kteří se rukama dotýkali. Na plášti byla plastika sv. Antonína mnicha a svaté Barbory s věží a kalichem. Pod reliéfem sv. Antonína byl nápis I. C. S. 1780. 

Zvonice v Řehnicích

Zvonice v Řehnicích / zdroj: wikimedia.org

V současné době se zvonička opravuje. Pan Honc byl tak hodný, že se mi podíval, jaký zvon je ve zvoničce. Je asi stejně velký jako původní, ale není ozdoben žádnými nápisy. Pravděpodobně ten původní byl během některé války zrekvírován. Je to škoda, k tak krásné stavbě by se historický zvonek jistě hodil. 

 

Zvonice na Horním Krnsku

Zvonici  postavili a zaplatili obyvatelé Krnska v roce 1840. Byla dřevěná se šindelovou stříškou a byl pro ni ulit nový zvonek. 

V roce 1867 byla postavena nová zvonička, do níž byl převzat zvonek ze staré zvonice. Náklady na stavbu uhradila obec s přispěním hraběte Eduarda Šporka. Stavělo se podle plánu, který vypracoval sám hrabě.

Zvonice v Horním KrnskuZvonice v Horním KrnskuZvonice v Horním KrnskuZvonice v Horním Krnsku
Zvonice v Horním Krnsku / zdroj: Libor Šotek

Na zvonici by měl být vyryt letopočet 1866, jako památka na ukončení prusko - rakouské války. Zvonici zdobil obraz Zvěstování Panny Marie namalovaný na plechu v roce 1866. 


Literatura
- Dějiny obcí okresu mladoboleslavského a benáteckého, sebralo a napsalo učitelstvo okresu mladoboleslavského v čele s Karlem Sellnerem
- Památkový katalog, Národní Památkový ústav
- Wikipedie / wikipedie.cz
Hrady.cz
Politický okres mladoboleslavský - depositum.cz - August Sedláček
Biskupství litoměřické

- Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do polovice XIX. století

Autor textu: Alena Prchlíková (srpen 2019) / Grafická a obsahová úprava: Libor Šotek

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 5. 2024, 18:38:25

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nádraží v době okupace

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. skoro jasno 22/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 23/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 23/13 °C

Mobilní aplikace

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play
App Store

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krnsko na mapě Google